No.
1.
2.
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Name

Prof. Adrian Bailey
Prof. Chen Ling
Prof. Chen Zhi
Dr. Yuk Shing Cheng
Dr. Marcus Chiu
Dr. Chu Yin Wah
Prof. Peter Huxley
Prof. Lo Ping Cheung
Dr. Daphne Mah
Prof. Mak King Sang
Dr. Mak, George Kam Wah
Dr. Danny Wang
Prof. Wang Donggen
Prof. Timothy Wong
Dr. Chun Yang
Prof. Emilie Yeh
Prof. Chu, Yik Yi Cindy
Dr. Hao Pu

Affiliation

Dean of Social Sciences, HKBU
Professor, Department of Communication Studies, HKBU
Professor, Department of Chinese Language, HKBU
Head & Associate Professor, Department of Economics, HKBU
Associate Professor, Department of Applied Social Studies, City University of Hong Kong
Associate Professor, Department of Sociology, HKBU
Professor, Centre for Mental Health and Society, Bangor University, U.K.
Associate Dean, Faculty of Arts, HKBU
Assistant Professor, Department of Geography, HKBU
Professor, Department of History, HKBU
Assistant Professor, Department of Religion and Philosophy, HKBU
Assistant Professor, Department of Marketing, HKBU
Head & Professor, Department of Geography, HKBU
Professor, Department of History, HKBU
Associate Professor, Department of Geography, HKBU
Professor, Academy of Film, HKBU
Professor, Department of History, HKBU
Assistant Professor, Department of Geography, HKBU